Selecteer een pagina

Privacyverklaring Belaggio Vastgoed

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen we uit op welke wijze [website_name], uw persoonsgegevens gebruikt.

Verwerking persoonsgegevens
Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee een natuurlijk persoon direct of indirect kan worden geïdentificeerd, zoals bijvoorbeeld uw naam, locatiegegeven (IP-adres), e-mailadres en telefoonnummer.

[website_name] verwerkt alleen die persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten ter zake van de producten en diensten die [website_name] levert, met inbegrip het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van haar klantenbestand. De grondslag voor deze verwerking is het gerechtvaardigd belang van [website_name] dan wel ter uitvoering van een overeenkomst. Verder worden persoonsgegevens verwerkt teneinde aan verplichte wettelijke vereisten te voldoen.

[website_name] verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via de website, email en telefoon. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening. De persoonsgegevens die wij verwerken bestaan onder meer, maar niet uitsluitend, uit voor – en achternaam, adresgegevens, geslacht, telefoonnummer, e-mailadres, BSN-nummer en overige persoonsgegevens die aan [website_name] worden verstrekt.

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk. Na het beëindigen van de overeenkomst of de relatie worden de persoonsgegevens nog twee jaar bewaard, tenzij langer bewaren noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke (fiscale) verplichting.

Verstrekking aan derden
In het kader van de dienstverlening kan [website_name] persoonsgegevens verstrekken aan derden wanneer dat noodzakelijk is voor de dienstverlening van [website_name], zoals bijvoorbeeld ICT-leveranciers, of de accountant. Tot slot kunnen persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer [website_name] aan een wettelijke verplichting moet voldoen. [website_name] zal uw gegevens niet aan derden verkopen.

Links
[website_name] kan op deze website links opnemen naar internetsites van derden. [website_name] is niet verantwoordelijk voor de inhoud of voor het privacybeleid van deze derden. [website_name] raadt u aan kennis te nemen van hun beleid ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens.

Uw rechten
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Ook kunt u [website_name] verzoeken om de overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdracht of bezwaar sturen naar [website_email_address]. [website_name] zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging
[website_name] neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van [website_name] maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door [website_name] verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met [website_name] op via [website_email_address]. [website_name] is als volgt te bereiken:

Adres : Julianastraat 7, 2282 RK Rijswijk
Kamer van Koophandel: 27312471
Telefoon: 070-7443547
E-mailadres: [website_email_address]

[website_name] kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.